E-ISSN 2980-2156
Formerly
Erciyes Medical Journal
Volume : 45 Issue : 5 Year : 2023
The Effect of IV Paracetamol on the Hemodynamic Indices, Liver Functions and the Postoperative Analgesia in the Patients Underwent Major Orthopaedic Surgery [J Clin Pract Res]
J Clin Pract Res. 2008; 30(2): 71-77

The Effect of IV Paracetamol on the Hemodynamic Indices, Liver Functions and the Postoperative Analgesia in the Patients Underwent Major Orthopaedic Surgery

Harun Aydoğan1, Kudret Doğru2, Şevki Erdem3, Cihangir Biçer2, Recep Aksu2, Adem Boyacı2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Malatya State Hospital, Malatya, Türkiye
2Department of Anaesthesiology and Reanimation Erciyes University Medical Faculty
3Department of Ortopedia and Traumatology, Erciyes University Medical Faculty, Kayseri, Türkiye

Purpose: We aimed the investigate of the effect of iv paracetamol on hemodynamic indices, liver functions in the patients underwent major orthopaedic surgery.
Material and Methods: This study was performed on 120 patients with ASA I-II risk group underwent major ortopaedic surgery. The patients are randomly divided into there groups: Group I (only iv meperidine), Group II (Parasetamol in doses 1g is intravenously given by infusion during the 30 mins ago end of the operation, and this dose is repeated in every 6 hours.) and Group III: Parasetamol iv 1gr is given by infusion during the 30 mins ago from the anesthesia induction, and this dose is repeated in every 6 hours. Patient Control Anaestesia (PCA) method; meperidin was administered via PCA as loading dose 0.5mg/kg, set bolus dose 0.1mg/kg and standing locked term 10 mins. Blood for ALT and AST taken on preoperative and postoperative 24th hour is examined.
Results: In control group, compared with parasetamol and preemptive groups, SAP in postop 60th, DAP in postop 30. and 60th mins, HR in postop 15th mins were recorded higher. The preop and postop examined ALT and AST were similar.
Conclusion: We concluded that iv paracetamol administration to the patients underwent to major ortopaedic surgery did not cause negative hemodynamic results and liver functions.

Keywords: Acetaminophen, Analgesia, Analgesia, Patient-Controlled, Hemodynamics, Meperidine

Major Ortopedik Cerrahilerde iv Parasetamolün Hemodinamik Göstergelere ve Karaciğer Fonksiyonlarına Etkisi

Harun Aydoğan1, Kudret Doğru2, Şevki Erdem3, Cihangir Biçer2, Recep Aksu2, Adem Boyacı2
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Malatya State Hospital, Malatya, Türkiye
2Department of Anaesthesiology and Reanimation Erciyes University Medical Faculty
3Department of Ortopedia and Traumatology, Erciyes University Medical Faculty, Kayseri, Türkiye

Amaç: Bu çalışmada; anestezi öncesi iv parasetamol uygulamasının hemodinamik göstergelere ve karaciğer fonksiyonlarına etkisinin araştırılması amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Çalışmamız major ortopedik cerrahi uygulanacak ASA I-II risk grubunda, yaşları 18-65 arasında, 120 olgu üzerinde gerçekleştirildi. Çalışmaya dahil edilen olgular rasgele üç gruba ayrıldı: Grup I (n=40)'e yalnızca iv meperidin verildi. Grup II (n =40)'ye ameliyat bitiminden 30 dk önce 1 gr iv parasetamol infüzyonu yapıldı ve bu doz 6 saatte bir tekrarlandı. Grup III (n = 40)'e anestezi indüksiyonundan 30 dk önce 1 gr iv parasetamol infüzyonu yapıldı ve bu doz 6 saatte bir tekrarlandı. Her üç grupta da hasta kontrollü analjezi yöntemi iv meperidin yükleme dozu 0.5 mg/kg, set bolus dozu 0,1 mg/kg ve kilitli kalma süresi 10 dakika olacak şekilde uygulandı.
Bulgular: Kontrol grubunda parasetamol ve preemptif gruba kıyasla ameliyat sonrası 60. dakikada sistolik arter basıncı, ameliyat sonrası 30 ve 60ncı dakikada diyastolik arter basıncı ve entübasyon sonrası 15nci dakikada kalp atım hızı daha yüksek bulundu (p<0.05). Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrası ALT ve AST değerlerinde gruplar arasında anlamlı fark bulunamadı.
Sonuç: Majör ortopedik cerrahilerde ameliyat sonrası ağrı tedavisi amaçlı iv parasetamol kullanımının, anestezi indüksiyonu ve idamesinde olumsuz hemodinamik göstergelere neden olmadığı ve karaciğer fonksiyonlarını olumsuz yönde etkilemediği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Analjezi, Analjezi, Hasta-Kontrollü, Asetaminofen, Hemodinami, Meperidin

Harun Aydoğan, Kudret Doğru, Şevki Erdem, Cihangir Biçer, Recep Aksu, Adem Boyacı. The Effect of IV Paracetamol on the Hemodynamic Indices, Liver Functions and the Postoperative Analgesia in the Patients Underwent Major Orthopaedic Surgery. J Clin Pract Res. 2008; 30(2): 71-77

Corresponding Author: Kudret Doğru
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale