E-ISSN 2980-2156
Formerly
Erciyes Medical Journal
Volume : 45 Issue : 6 Year : 2023
Determination of Some Biochemical Parameters In Hydatid Cyst Fluids [J Clin Pract Res]
J Clin Pract Res. 2002; 24(1): 10-13

Determination of Some Biochemical Parameters In Hydatid Cyst Fluids

Mehmet Refik1, Nihayet Mehmet2, Bengül Durmaz3, Mücahit Eğri4
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji, Y.Doç.Dr. Kayseri
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya, Ögr.Gör.Dr. Kayseri
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji, Prof.Dr Kayseri
4İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı. Dr. Kayseri

Purpose: This study was performed to determine the chemical and biochemical parameters in hydatid cyst fluids of sheep and cattle infected with echinococci.
Materials and Methods: Auto-analyser technique was used to determine the chemical and biochemical parameters in hydatid cyst fluids of infected sheep and cattle.
Results: Mean glucose contents in hydatid cyst fluids of sheep's lungs were higher than that in livers (44.3 versus 35.8 mg/dl). Mean micrototal proteins were 26.1 and 21.4 mg/dl and mean triglycerides were 2.8 and 2.9 mg/dl in hydatid cyst fluids of sheep's lung and livers, respectively. Mean glucose and micrototal protein levels in cattle was lower than sheep; 11.1 and 12.9 mg/dl in lungs and 8.1 and 10.4 mg/dl in livers, respectively. Mean triglyceride levels in hydatid cyst fluids of cattle lungs and livers were 2.9 and 2.5 mg/dl; there was not a statistically significant difference from corresponding values of sheep (p>0.05). With regard to electrolytes, mean sodium, potassium and chloride levels in sheep hydatid cyst fluids were lower than those in cattle. In contrast, mean calcium levels were higher in hydatid cyst fluids of sheep than those of cattle (P<0.05).
Conclusion: Determination of the chemical and biochemical parameters in hydatid cyst fluids of infected sheep and cattle may help to identify the source of human infection.

Keywords: Cyst fluids

Kist Hidatik Sıvısında Bazı Biyokimyasal Parametrelerin İncelenmesi

Mehmet Refik1, Nihayet Mehmet2, Bengül Durmaz3, Mücahit Eğri4
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji, Y.Doç.Dr. Kayseri
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya, Ögr.Gör.Dr. Kayseri
3İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji, Prof.Dr Kayseri
4İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı. Dr. Kayseri

Amaç: Enfekte koyun ve sığırların hidatik kist sıvısında bazı kimyasal ve biyokimyasal parametreleri ölçmek.
Gereç ve Yöntem: Enfekte koyun ve sığırların akciğer ve karaciğerinden 50 şer adet ve sığır dalağından alınan 30 hidatik kist sıvısı, otoanalizör tekniği kullanılarak kimyasal ve biyokimyasal parametreler yönünden incelendi.
Bulgular: Hidatik kist sıvısındaki koyun akciğer ortalama glikoz miktarları koyun karaciğerinden daha yüksekti (sırasıyla 44.3 ve 35.8 mg/dl). Belirtilen organlarda ortalama mikrototal protein seviyeleri 26,1 ve 21,4 mg/dl idi. Trigliserit değerleri ise sırasıyla 26,1, 21,4 mg/dl olarak bulundu. Sığırlar dikkate alındığında: ortalama glukoz ve mikrototal protein seviyeleri koyunlarda saptanan kinden çok daha düşüktü (P<0,05). Değerler sırasıyla (11,1; 8,1; 12,9; 10,4) mg/d idi. Sığır karaciğer ve akciğer hidatik kist sıvılarındaki ortalama trigliserit seviyeleri 2,5 ve 2,9 mg/dl idi ve bu değerler koyunlardakinden önemli oranda farklı değildi (P>0,05). Elektrolitlere gelince, koyun akciğer ve karaciğer hidatik kist sıvılarında sodyum, potasyum ve klor ortalama değerleri sığır akciğer ve karaciğerindeki değerlerden daha düşük bulundu. Tersine diğer kimyasal parametre olan kalsiyum seviyesi koyun akciğer ve karaciğer hidatik kist sıvısında sığırınkine göre daha yüksek bulundu (p<0.05).
Sonuç: Enfekte olan koyun ve sığırların hidatik kist sıvısında bazı kimyasal ve biyokimyasal parametrelerin ölçümü, insanlarda kist hidatik kaynağını tespit etmekte yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kist sıvısı

Mehmet Refik, Nihayet Mehmet, Bengül Durmaz, Mücahit Eğri. Determination of Some Biochemical Parameters In Hydatid Cyst Fluids. J Clin Pract Res. 2002; 24(1): 10-13

Corresponding Author: Mehmet Refik
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale