E-ISSN 2980-2156
Formerly
Erciyes Medical Journal
Volume : 45 Issue : 4 Year : 2023
Correlation of Serum Parathormone with Hypertension in Chronic Renal Failure Patients Undergoing Hemodialysis [J Clin Pract Res]
J Clin Pract Res. 2006; 28(3): 105-110

Correlation of Serum Parathormone with Hypertension in Chronic Renal Failure Patients Undergoing Hemodialysis

Azar Baradaran1, Hamid Nasri2
1Department of Biochemistry, The Center of Research and Reference Laboratory of Iran. Hospital Bu Ali, Damavand st.Tehran. Iran
2Shahrekord university of Medical sciences.Hajar Medical, Educational and Therapeutic Center, Section of hemodialysis – Shahrekord, Iran

Purpose: To consider the effect of serum parathormone on severity of hypertension in end-stage renal failure patients undergoing hemodialysis treatment.
Patients and Methods: A cross-sectional study was performed on patients with end-stage renal disease undergoing maintenance hemodialysis treatment. Serum calcium, phosphorus, alkalene phosphatase, serum albumin and intact PTH levels were measured. Stratification of hypertensive patients was performed from stage one to three. A stage of zero means the absence of hypertension. Stages of hypertension were measured before treatment and at the beginning of the first hemodialysis treatment.
Results: The total number of patients was 73 (F=28 M=45), including 58 non-diabetic (F=22 M=36) and 15 diabetic hemodialysis patients (F=6 M=9). The mean age of patients was 46.5±16 years. The mean period of time that patients had spent on hemodialysis was 21.5±23.5 months. Serum iPTH of total patients was 309±349 pg/ml and serum alkaline phosphatase of total patients was 413±348 IU/L. There was a significant positive correlation between the stages of hypertension and serum iPTH levels (r=0.200; p=0.045). There was no significant correlation between the stages of hypertension and serum alkalene phosphatase levels (r=0.135; p=0.128). A significant positive correlation between stages of hypertension with Ca x P products of patients (r = 0.231; p=0.027) was also seen.
Conclusion: The relationship between serum iPTH and severity of hypertension in this group requires further research on nontraditional causes of hypertension in hemodialysis patients. Hypertension and secondary hyperparathyroidism both interact in the process of accelerated atherosclerosis in hemodialysis patients. This combination may aggravate the rapid progressive athrosclerosis process.

Keywords: Hemodialysis, Hyperparathyroidism, Secondary, Hypertension, Parathyroid Hormone

Hemodiyaliz Tedavisi Gören Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Serum Paratiroid Hormonunun Hipertansiyon ile İlişkisi

Azar Baradaran1, Hamid Nasri2
1Department of Biochemistry, The Center of Research and Reference Laboratory of Iran. Hospital Bu Ali, Damavand st.Tehran. Iran
2Shahrekord university of Medical sciences.Hajar Medical, Educational and Therapeutic Center, Section of hemodialysis – Shahrekord, Iran

Amaç: Hemodiyaliz tedavisi alan son dönem renal yetmezlikli hastalatda hipertansiyonun şiddeti üzerine serum parathormonunun etkisi araştırıldı.
Hastalar ve Metod: Hemodiyaliz tedavisi gören son dönem renal yetmezlikteki hastalarda kesitsel bir çalışma yapıldı. Serum kalsiyum, fosfor, alkalen fosfataz, albumin ve parathormon (iPTH) seviyeleri ölçüldü. Hipertansif hastalar “1” ile “3” arasında devrelendirildi. Hipertansiyonu olmayan hastalar devre “0” olarak kabul edildi. Hipertansiyon devreleri tedaviden önce ve ilk hemodiyaliz tedavisinin başlangıcında ölçüldü.
Bulgular: Çalışmaya 15'i diyabetik (9'u erkek), 58'i diyabetik olmayan (45'i erkek) toplam 73 hasta alındı. Hastaların ortalama yaşı 46.5±16 yıldı. Hastaların tedavi gördükleri hemodiyaliz süresi ortalama 21.5±23.5 aydı. Çalışmaya alınan tüm hastaların ortalama serum iPTH düzeyi 309±349 pg/ml ve serum alkalen fosfotaz düzeyi 413±348 IU/L olarak bulundu. Hipertansiyonun devresi ile serum iPTH düzeyi arasında anlamlı bir pozitif ilişki bulundu. (r=0.200; p=0.045). Hipertansiyonun devresi ile serum alkalen fosfataz düzeyi arasında anlamlı bir ilişki yoktu (r=0.135; p=0.128). Hipertansiyonun devresi ile hastaların Ca ve P düzeylerinin çarpımı arasında da anlamlı bir ilişki gözlendi (r = 0.231; p=0.027).
Sonuç: Deney grubumuzda hipertansiyonun şiddeti ve serum iPTH arasında ilişkinin varlığı hemodiyalizdeki hastalarda hipertansiyonun geleneksel olmayan nedenleri üzerine ileri çalışmaları gerektirmektedir. Hipertansiyon ve sekonder hiperparatiroidizm hemodiyalizdeki hastalarda hızlanmış ateroskleroz süreci ile etkileşmektedir. Bu kombinasyon hızlı ilerleyici aterosklerotik süreci ağırlaştırıyor olabilir.

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, ikincil hiperparatiroidizm, hipertansiyon, Paratiroid hormonu

Azar Baradaran, Hamid Nasri. Correlation of Serum Parathormone with Hypertension in Chronic Renal Failure Patients Undergoing Hemodialysis. J Clin Pract Res. 2006; 28(3): 105-110

Corresponding Author: Azar Baradaran
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale