E-ISSN 2980-2156
Formerly
Erciyes Medical Journal
Volume : 45 Issue : 5 Year : 2023
Evaluation of The Electrical Activity of The Brain In Children And Adult Uremic Patients [J Clin Pract Res]
J Clin Pract Res. 2005; 27(3): 115-121

Evaluation of The Electrical Activity of The Brain In Children And Adult Uremic Patients

Abdulkadir Koçer1, Hazma Yazman2, Nurhan İnce2
1Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği – İstanbul
2İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD – İstanbul

Purpose: Electroencephalography (EEG) is a study showing cerebral functions and particularly important in neurological disorders where structural abnormalities in the brain cannot be demonstrated. Using EEG monitoring, we evaluated brain functions in pediatric and elderly population with uremia.

Material and Method: EEG recordings of 30 adult and 27 pediatric chronic renal failure patients under hemodialysis therapy were evaluated. During EEG evaluations of pediatric patients, age related changes observed by EEG were also recorded and not considered as pathologic abnormalities.

Results: In 24.6% of the patients (n=14), EEG results were within normal limits. The most frequently observed EEG abnormality was slow wave activity in both groups. Among thirty adult patients enrolled in the study, various abnormalities were observed in EEGs of 22 cases (73.3%). On the other hand, twenty one cases (77.8%) showed EEG abnormalities in children. When evaluated with respect to the presence of EEG abnormalities, a statistically significant difference was not detected between two age groups, shown in Table III (p=0.69). When adult and pediatric patients were compared, statistically significant differences were observed for EEG abnormalities (p< 0.05).

Discussion: In the early stages of uremia, EEG recordings are generally normal or decreases in amplitudes of potentials can be seen. After termination of acute encephalopathy, slow waves persist continuously. Children are more affected than adults in uremia, therefore slow wave abnormality in EEG is more prominent in comparison to adults.

Keywords: Brain, Electroencephalography, Uremia, Child, Adult

Çocuk ve Erişkin Yaş Grubu Üremili Hastalarda Beynin Elektriksel Aktivitesinin Değerlendirilmesi

Abdulkadir Koçer1, Hazma Yazman2, Nurhan İnce2
1Dr Lütfi Kırdar Kartal Eğitim Hastanesi Nöroloji Kliniği – İstanbul
2İÜ İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD – İstanbul

Amaç: Beyin fonksiyonlarını ortaya koyan bir ölçüm çalışması olan Elektroensefalografi (EEG), beyin strüktüründe değişikliğin gösterilemediği nörolojik rahatsızlıklarda özellikle önemlidir. Bu çalışmada EEG ile çocuk ve erişkin yaş grubu üremili hastalarda beyin fonksiyonlarını araştırdık.

Materyal ve Metod: 30 erişkin ve 27 çocuk hemodiyaliz hastasına ait EEG'ler değerlendirildi. Çocuk hastaların EEG değerlendirilmesinde yaşa bağlı gözlenebilecek değişiklikler patolojik olarak kabul edilmedi.

Sonuçlar: Hastaların %24.6'sında (n: 14) EEG incelemesi normal sınırlardaydı. Her iki yaş grubunda da en sık gözlenen EEG patolojisi yavaş dalga aktivitesiydi. Otuz erişkin hastanın 22(%73.3)'sinde EEG'de değişik anormallikler saptandı. Çocuk yaş grubunda 27 hastanın 21(%77.8)'inde anormal EEG paterni izlendi. Her iki grup normal ve anormal EEG bulgularının varlığı yönünden değerlendirildiğinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p=0.69). Anormal EEG değişiklikleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılığın olduğu tespit edildi (p<0.05).

Tartışma: Üremilerde erken dönem EEG'si genellikle normaldir veya hafif bir voltaj düşüklüğü görülür. Akut ensefalopatinin sona ermesinden sonra yavaş dalgalar kalıcı olabilir. Çocuklar daha çok etkilenirler ve erişkinlere kıyasla yavaş dalga patolojisi daha belirgindir.

Anahtar Kelimeler: Beyin, Elektroensefalografi, Üremi, Çocuk, Erişkin

Abdulkadir Koçer, Hazma Yazman, Nurhan İnce. Evaluation of The Electrical Activity of The Brain In Children And Adult Uremic Patients. J Clin Pract Res. 2005; 27(3): 115-121

Corresponding Author: Abdulkadir Koçer
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale