E-ISSN 2980-2156
Formerly
Erciyes Medical Journal
Erciyes Medical Journal The Relationship Between Dental Fear and Sociodemographic Variables [J Clin Pract Res]
J Clin Pract Res. 2011; 33(4): 295-300

The Relationship Between Dental Fear and Sociodemographic Variables

Soley Arslan1, Elif Tarım Ertaş2, Mustafa Ülker3
1Erciyes University, Restorative Dentistry and Endodontics, Kayseri / Turkey
2Katip Çelebi University, Oral Diagnosis and Radiology, Izmir / Turkey
3Selçuk University, Restorative Dentistry, Konya / Turkey

Purpose: The aim of the study was to investigate the effects of age, gender and educational level on the dental anxiety of patients admitted to the Department of Restorative Dentistry and Endodontics at Erciyes Universitys Faculty of Dentistry.
Patients and Methods: In the study, 324 patients were asked to complete a questionnaire. The survey consisted of two sections. The first section requested participants sociodemographic information such as including age, gender and educational level. The second section consisted of the Modified Dental Anxiety Scale (MDAS).
Results: No correlation was found between age and MDAS (r= -0.011, p=0.844). Females tend to be more anxious than males (p< 0.001). The results showed that educational level had no significant effect on dental anxiety (p=0.837).
Conclusions: In this study, it was observed that dental anxiety was not affected by age or education level, and that the dental anxiety levels of females were higher than males.

Keywords: Demography; Dental Anxiety; Test Anxiety Scale

Sosyodemografik Değişkenlerle Dental Anksiyete Arasındaki İlişki

Soley Arslan1, Elif Tarım Ertaş2, Mustafa Ülker3
1Erciyes University, Restorative Dentistry and Endodontics, Kayseri / Turkey
2Katip Çelebi University, Oral Diagnosis and Radiology, Izmir / Turkey
3Selçuk University, Restorative Dentistry, Konya / Turkey

Amaç: Bu çalışmanın amacı Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim dalına başvuran hastaların dental anksiyeteleri üzerine eğitim düzeyi, yaş ve cinsiyetin etkisini değerlendirmektir.
Hastalar ve Yöntemler: Bu çalışmada 324 hastaya anket uygulandı. Anket iki bölmden oluşmaktadır. İlk bölüm katılımcıların yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi gibi sosyodemografik özelliklerini sorgulamaktadır. İkinci bölüm ise Modifiye Dental Anksiyete Skalasından oluşuyordu.
Bulgular: Yaş ve MDAS arasında bir ilişki bulunmadı (r=-0,011; p=0,844). Kadınların erkeklerden daha fazla anksiyeteye eğilimli oldukları görüldü (p< 0,001). Sonuçlar eğitim düzeyinin dental anksiyete üzerine önemli bir etki oluşturmadığını gösterdi (p=0,837).
Sonuçlar: Bu çalışmada, dental anksiyetenin yaş ve eğitim düzeyinden etkilenmediği ve kadınların dental anksiyete düzeyinin erkeklerden daha yüksek olduğu görüldü.

Anahtar Kelimeler: Demografi; Diş hekimliği anksiyetesi; Anksiyete değerlendirme ölçeği

Soley Arslan, Elif Tarım Ertaş, Mustafa Ülker. The Relationship Between Dental Fear and Sociodemographic Variables. J Clin Pract Res. 2011; 33(4): 295-300

Corresponding Author: Soley Arslan
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale