E-ISSN 2980-2156
Formerly
Erciyes Medical Journal
Volume : 27 Issue : 3
Erciyes Medical Journal Effects of Age On Open Field Parameters In Depression Developed Rats [J Clin Pract Res]
J Clin Pract Res. 2005; 27(3): 110-114

Effects of Age On Open Field Parameters In Depression Developed Rats

Ayşegül Küçük, Asuman Gölgeli, Mustafa Arslan
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilimdalı, Kayseri

Purpose: We aimed to study the effects of age on open field parameters after the behavioural despair test, a depression model, in rats.

Materials and Methods: Ten young and ten adult male rats were used. Before and after the behavioural depression session, the animals were individually placed in the open field in order to evaluate behavioural parameters.

Results: After the behavioural despair test, all parameters in the open field decreased in both young and old rats, although these decreases were not statistically significant in the old rats (p>0.05). In addition, the decreases in grooming and defecation were not statistically significant in the young rats (p>0.05). All parameters increased in young rats compared to the aged rats in the open field. Statistical differences were found only in line crossings, the indicator of locomotor activity (p<0.05).

Conclusion: Behavioural despair test can be a depression model for both young and aged rats, although young rats were more sensitive than old rats in this test.

Keywords: Aging, Rat, Immobilization, Depression, Behaviour

Depresyon Oluşturulan Sıçanlarda Yaşın Açık Alan Parametrelerine Etikisi

Ayşegül Küçük, Asuman Gölgeli, Mustafa Arslan
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilimdalı, Kayseri

Amaç: Çalışmamızda sıçanlara, deneysel depresyon modellerinden birisi olan davranışsal ümitsizlik testi uygulayarak, yaşın açık alan davranış parametrelerine etkisini araştırmayı amaçladık.

Gereç ve Yöntem: 10 adet genç ve 10 adet yaşlı erkek sıçana davranışsal ümitsizlik ve açık alan testi uygulandı. Davranışsal ümitsizlik testi öncesinde ve sonrasında hayvanlara açık alan testi uygulanarak davranış parametreleri test edildi.

Bulgular: Genç ve yaşlı sıçanlarda davranışsal ümitsizlik testi sonrası kaydedilen açık alan parametrelerinin hepsinde, ümitsizlik testi öncesi uygulanan açık alan parametrelerine göre azalma gözlendi. Ancak bu azalma yaşlı sıçanlarda istatistiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05). Kaşınma ve defekasyondaki azalma genç sıçanlarda da anlamlı değildi (p>0.05).Yaşlı sıçanların açık alan test parametrelerinin hepsinde genç sıçanlara göre azalma gözlendi. İstatistiksel anlamlılık hayvanın lokomotor aktivitesini gösteren çizgi geçme sayısında ortaya çıktı (p<0.05).

Sonuç: Davranışsal ümitsizlik testi hem genç hem de yaşlı sıçanlar için bir depresyon modeli oluşturabilirken, genç sıçanların bu teste daha duyarlı olduğu, ayrıca yaşla davranış parametrelerinin azaldığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlanma, Sıçan, Hareketsizlik, Depresyon, Davranış

Ayşegül Küçük, Asuman Gölgeli, Mustafa Arslan. Effects of Age On Open Field Parameters In Depression Developed Rats. J Clin Pract Res. 2005; 27(3): 110-114

Corresponding Author: Ayşegül Küçük
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale